Spørsmål:
Har jeg begått den utilgivelige synd, eller spottet Den Hellige Ånd?

Svar
Dette er kanskje det mest spurte spørsmålet jeg får på sidene mine, og kanskje den største frykten kristne har. Så jeg har viet en hel undervisning på dette emne som heter: Kan jeg miste frelsen?
Jeg vil også gi deg noen svar her!
Se gjerne videoen og teksten
(hvis du er på første siden trykk: Les mer under videoen)


Fra undervisningen: Kan jeg miste frelsen?

Et av de spørsmålene jeg får oftest på nettsidene mine er: Har jeg begått den utilgivelige synd? Det vil si en synd som ikke kan bli tilgitt. De som har dette spørsmålet er ofte redd for at de har spottet Den Hellige Ånd og mistet frelsen for godt.
Matt 12:31
31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt.

1Joh 5:16
16 Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.

Jeg tror disse skriftsteder handler om mennesker som ved med sin bevisst vilje gjør direkte opprør mot Den Hellige Ånds overbevisning om Jesus Kristus. Det handler om de som bevisst har sagt: ”Jeg vil ikke ha noe med Gud å gjøre!” "Jeg vet at Jesus er veien, sannheten og livet, men jeg velger allikevel min egen vei."

Jeg har allerede sagt at Gud har tilgitt all synd, og jeg har allerede gitt deg skriftsteder på dette som i 1 Joh 2:2 (se hele undervisningen: Kan jeg miste frelsen?), men det er allikevel en synd som det ikke finnes tilgivelse for, og som fører til død. 
Det finnes synd som er til døden(1Joh 5:16).
Hva er denne synden?
1 Johannes var skrevet til en menighet der en del hadde en gnostisk tanke. De som trodde på den gnostisk læren trodde ikke at synd eksisterte, og at de ikke trengte å ta imot tilgivelsen. De fornektet at synd i det hele tatt eksisterte, og det er disse Johannes skriver om her.

Jesus sier om Den Hellige Ånd at han vil komme blant annet for å overbevise verden om synd.
Joh 16:9
9 Om synd, fordi de ikke tror på Meg,

Hvis du ikke tror på Jesus, vil du aldri motta gaven om syndenes forlatelse.  Dette handler om de som totalt avviser Den Hellige Ånds overbevisning om synd, som gnostikerne i 1Joh, og for disse finnes det ingen håp om et evig liv og frelse, og det er en synd som det ikke finnes tilgivelse for.
Joh 14:6
6 Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Så det handler blant annet om disse som ikke ønsker å la seg overbevise av Den Hellige Ånd.

Hvis du er redd for at du har mistet frelsen eller begått den utilgivelige synd, kan jeg fortelle deg at du ikke har det! For dette handler om de som har harde hjerter, og ikke er villige til å omvende seg. Hvis du har et hard og u-sensitivt hjerte vil du ikke ha vært redd for dette.

Jeg tror det alltid er tilgivelse for de som ønsker å omvende seg, noe som spesielt lignelsen i Luk 15:11-32, om den bortkommende sønn, forteller oss. 

Vi leste også over i 2Tim 2:12-13 der det står at om vi fornekter Gud, vil han fornekte oss, men det vil også si at når vi ikke fornekter han, vil Gud ikke fornekte oss.

Hva med Hebreerbrevet 6:4-6
Et skriftsted som mange har problemer med er Heb 6:4-6. Første gangen jeg skrev ned og talte inn denne undervisningen unngikk jeg å ta med dette skriftstedet, for jeg følte jeg ikke kunne forklare det bra nok, men i de siste årene har jeg mer og mer forstått hva det snakkes om.
4 For dem som en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd
5 og har smakt Guds gode ord og kreftene fra den kommende tidsalder -,
6 for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse igjen, hvis de faller fra. For de korsfester Guds Sønn for seg selv på ny og stiller Ham åpenlyst til skamme. 
(BGO)

Det som  er viktig å legge merke til her, er at det er noen kriterier for de som ikke kan fornyes til omvendelse, og det er:

De som har blitt opplyst.
Dette handler om de som virkelig har fått en åpenbaring av hva Guds kjærlighet er og hva frelsen går ut på. I den engelske Amplified Bible står det de som en gang for alle har blitt opplyst. Det vil ikke si at de bare har et lite lys og en åpenbaring om dette, men at de virkelig har det, og de har det når de også avviser Gud. De avviser ikke Gud på grunn av vantro, men fordi de velger det!

Smakt de himmelske gaver
Det neste her er at de har smakt de himmelske gaver å fått del i den Hellige Ånd. Det vi si at de har opplevd Guds kraft, de har blitt brukt i Guds kraft og de vet 100% at Gud kraft eksisterer, men allikevel fornekter de.

Smakt Guds kjærlighet
Det neste igjen er at de har smakt Guds gode ord, de har smakt hans kjærlighet og de vet at Gud er kjærlighet, men de velger allikevel og fornekte Gud.
Når disse kriteriene blir møtt, da finnes det ikke omvendelse og de korsfester Jesus på nytt, og dette er også å spotte Den Hellige Ånd, og jeg er overbevist om at du som leser dette ikke er i denne kategorien.

Husk også at dette sannsynligvis var skrevet til mennesker som hadde sett med sine egen øyne at Jesus fysisk døde på korset for deres synder.

Igjen: Det handler om de som vet at de virkelig vet hvem Gud er. De har en stor åpenbaring av hans kjærlighet og kraft, men så allikevel fornekter de.

Jeg tror de aller fleste som fornekter Gud, ser ikke at vi virkelig kan stole på Gud, at han vil oss det beste. De tviler på hans kjærlighet og hvem Gud er. De har kanskje heller ikke opplevd så mye av hans kraft. Så de aller fleste som fornekter Gud gjør det fordi de tviler og har ikke et rett bilde av Gud, de har feil kunnskap om Gud.

Men de som Hebreerbrevets forfatter sikter til er de som virkelig har fått en åpenbaring om Gud, de har den rette kunnskapen om ham og de tviler egentlig ikke på han. Det er ikke snakke om de som egentlig tviler litt, men de vet at de vet at Jesus er veien, sannheten og livet, men allikevel fornekter de ham og de gjør dette helt bevisst.
De er egentlig i samme kategori som djevelen eller Lusifer var, han hadde forstått alt om hvem Gud er, men likevel gjorde han opprør mot Gud.

Selv den bortkommende sønn i Lukas 15 hadde ikke begått den utilgivelige synd, selv om det han hadde gjorde var rimelig grovt som drukket seg full, hadde drevet hor, stjålet, løyet og andre ting. Denne sønnen hadde sannsynligvis ikke et helt rette bilde av sin far heller, for sønnen trodde at fordi han hadde gjort så mye galt, måtte han igjen gjøre seg fortjent til å bli sønn. Han sier: Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn, la meg heller bli en tjener for deg. Han sier egentlig: La meg gjøre meg fortjent til tittelen sønn igjen. Men vi kan lese at faren tar imot sønnen sin helt uten betingelser, og det er slik vår Gud er!

Du kan ikke dømme.
Det er noen som har spurt meg: Mener du at de som driver homofil praksis, de som driver hor og gjør i mot de ti bud ikke har fornektet frelsen?
Mitt svar til dette er: Det kan være at synden de gjør allerede har gjort at de har forherdet sine hjerter og fornektet Gud, men jeg kan ikke dømme om dette. Jeg vet ikke hva som bor i disse menneskenes hjerter.

Hvis vi dømmer er vi som fariseerne som bare så på det ytre og på om mennesker fulgte loven eller ikke, og dømte ut i fra dette, men jeg har ingen rett til å dømme noen til fortapelsen!
Så igjen! Du kan ikke dømme hva som bor i andre menneskers hjerter.

Hvis du for eksempel hadde sett på Davids liv fra utsiden, så kunne det virke som om han fullstendig hadde gjort avkall på troen sin da han med viten og viljen begikk hor og mord (2Sam 11 og 12).  Kong David burde ha visst bedre, han kjente til moseloven veldig godt og han var det øverste leder for landet sitt.
Men Gud forkastet ikke David på grunn av hans synd. Det var konsekvenser for hans synd, men Gud forkastet eller avviste ikke David. Han blir i NT fremdeles kalt en mann etter Guds hjerte og en mann som hadde tro, han blir fremdeles nevnt som en av troens helter i Heb 11:32.

Spott mot Den Hellige Ånd
Som nevnt så tror jeg spott mot Den Hellige Ånd er og rett og slett fornekte Guds kraft og at Jesus  er veien, sannheten og livet selv om de vet at Jesus er dette, men jeg vet at mange kan ha en frykt at de har spottet Den Hellige Ånd fordi de har spottende og banne ord i sine tanker mot Jesus og Den Hellige Ånd.

La meg gi deg et kort svar på dette: Husk alle dine tanker er ikke dine tanker. Det er faktisk en fienden som kan gi deg tanker inn i dine tanker, og som ikke er dine tanker. Han kan gi deg spottende tanker mot Den Hellige Ånd, og fortelle deg etterpå at du har spottet den Hellige Ånd og i tillegg begått den utilgivelige synd.
Du har ikke spottet Den Hellige Ånd, først og fremst fordi de ikke kom fra ditt hjerte, men det var ikke dine tanker heller.

Hva om jeg blir sint på Gud eller en som ønsker å frasi meg frelsen og jeg sier spottende ting mot den Hellige Ånd, som at: Jeg spotter deg Hellige Ånd! Har jeg da begått den utilgivelige synd og har jeg da noen mulighet til å komme til himmelen igjen?
Mitt svar på dette er: Ja det kan du! For spott mot Den Hellige Ånd kommer ikke an på hva du sier og hva slags ord du bruker, det som det kommer an på er rett og slett fornekte Guds kraft og at Jesus  er veien, sannheten og livet selv om de vet at dette er tilfelle.

----

Dette er bare et utdrag ev en hel undervisning som heter: Kan jeg miste frelsen?
Se hele undervisningen her: Kan jeg miste frelsen?